Platební kázeň člena

Protože se v souvislosti s novými funkcemi Informačního systému Sdružení množí dotazy členů, co že mi to ten IS vlastně poslal, pokusím se vysvětlit princip kontroly platební kázně člena a "dešifrování" jeho příchozích plateb.

Dle Finančního Řádu Sdružení je člen povinen uhradit členský příspěvek vždy do 15tého dne v měsíci. Členský příspěvek je placen na aktuální měsíc. Je to jednoduché, snadno pochopitelné a zapamatovatelné pravidlo. Člen též může využít předplatné a uhradit členské příspěvky až na rok dopředu, ale princip zůstává stejný – předplatné začíná prvním dnem v měsíci a končí posledním dnem v posledním předplaceném měsíci.

Platba člena je identifikována podle variabilního symbolu. Špatně uvedený nebo nevyplněný VS je totéž, jako by člen nezaplatil a má dluh (pohledávku), dokud se člen neozve nebo se nevšimne špatně zaslané platby některý ze správců IS a "neznámá" platba se k němu nepřiřadí ručně! Automatické načítání plateb z banky dochází 3x denně – po té jsou platby přřazeny jednotlivým členům pokud správně vyplnil VS, ten člen u kterého je mínusový stav – automaticky systém vyhodnotí jako dlužníka a zablokuje jeho ipadresy čímž mu neumožní přístup do inernetu. Celý tento systém je automatický a nelze do něj zasahovat – v případě ručního zásahu bude opět po hodinové kontrole databáze dlužník zablokován.

IS rozlišuje pohledávky a přeplatky – pokud existuje pohledávka, pak se s došlé platby nejprve pohledávka uhradí a pokud něco peněz zbyde, je to přeplatek. Důležité: pokud člen dluží a pošle předplatné, namísto toho, aby poslal dlužnou částku a předplatné, pak je z platby nejprve odečten dluh a ze zbytku peněz nevznikne předplatné. Pokud člen naopak posílá peníze předem, vzniká mu přeplatek. Přeplatky se sčítají a pokud dosáhnou výše předplatného, jsou jako předplatné použity automaticky. Člen je pak mile překvapen, že nemusí určitý čas nic platit.

Co z toho pro člena vyplývá: pokud člen dodržuje platební kázeň, neznamená to pro něj nic. V případě předplatného jej IS pouze s předstihem informuje, kdy mu předplatné končí a do kdy nejpozději je zapotřebí poslat další peníze.

Pokud člen dodržuje platební kázeň, ale nedodržuje Finanční Řád a posílá příspěvky opožděně, znamená to pro něj, že mu stále vzniká dluh, který je s každou platbou uhrazen. Bez předchozího uhrazení dluhu nelze využít předplatného a pokud člen uhradí pouze předplatné, je nemile překvapen.

Pokud člen nedodržuje platební kázeň (platí chaoticky), pak se vystavuje riziku, že mu bude znemožněn přístup do sítě a bude vyloučen ze Sdružení pro nedodržování Řádů Sdružení.

Pokud člen neplatí vůbec, je mu znemožněn přístup do sítě a je vyloučen ze Sdružení pro nedodržování Řádů Sdružení.